Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione Cookie Policy.

  • Categoria: Attualità
  • Visite: 200

2° Edizione Canta Napoli ... in Albania

2° Edizione Canta Napoli ... in Albania

Immagine1 250Ci accingiamo a proseguire un percorso di integrazione e scambio cultural - musicale tra Italia ed Albania ed in particolare tra Napoli e l'Albania partendo da Durazzo.
Perchè partire da Durazzo. Perché, difatti Durazzo, se ci facciamo caso, la collina dove sta la Villa Del RE e la passeggiata sul lungo mare Taulantia ha una conformazione naturale e geofisica come quella di Napoli.
Per cui sarebbe interessante gemellarsi entrambe le città, non solo naturalmente e, ma anche musicalmente e con tutte le tradizioni artistiche e culturali di entrambe le città, vista anche l'incremento reciproco di emigrazione.
Inoltre, approfittiamo di far conoscere la Lingua e Tradizione Napoletana, riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità. Essa va ad affiancare il riconoscimento della Cultura Arbesh
Noi dell''Associazione New Umor Sound di Durazzo presieduta dalla cantante Durrese Luljeta Strefi in Collaborazione con il Qendre Kulturore A.Moisiu, al Direttore del Teatro Elio Bajrami e all'Associazione Illimitarte di Villaricca Napoli presieduta dal Maestro Raffaele Cardone, eccellente polistrumentista coadiuvato dai Maestri Massimo Capocotta Fisarmonica e Marcello Basile Chitarra e Voce che insieme rappresentano il Gruppo Musicale "iI Calimma". Che si esibiranno il 2 Agosto alle 20.30 a Durazzo in Sheshi Iliria (Piazza della libertà ) creando la giusta simbiosi tra la Storia e la Musica Colta del Sud e del Mediterraneo.
In programma oltre all'esibizione dei " I Calimma " si esibiranno in Napoletano anche Luljeta Strefi,
Presenta Giuseppe Palumbo
I Ritmi del Mediterraneo , hanno una sinergia tale da rendere sempre vivo lo spirito di fratellanza tra i popoli quindi, sia la musica Arbesh , Albanese moderna e quella Napoletana riescono ad essere di speranze di una giusta integrazione sociale.
Si ringrazia il Sindaco Emiriana Sako, il Direttore Cultura Adrian Gurra il Persidente AIM (Associazione Per l'Italia nel Mondo) Dott Guido Vacca per il patrocinio morale, ed il Direttore del Teatro A.Mosiu per la disponibilità avuta da tutti coloro che hanno contribuito a collaborare ed alla realizzazione dell' evento.

PALUMBO GIUSEPPE
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
0697857596 -0674899591.

 

 

  NJOFTIMI PËR SHTYP
ME LUTJE PUBLIKIMI

 

Botimi i 2-të Këndo Napolin ... në Shqipëri

 

Immagine2 250Ne do të vazhdojmë një rrugë integrimi dhe shkëmbimi kulturo-muzikor midis Italisë dhe Shqipërisë dhe në veçanti midis Napolit dhe Shqipërisë duke filluar nga Durrësi.
Pse te nisesh nga Durresi. Sepse ne fakt Durresi, po te veme re, kodra ku ndodhet Villa Del RE dhe shetitorja pergjate bregdetit Taulantia ka nje konformacion natyror dhe gjeofizik si ai i Napolit.
Ndaj do të ishte interesant binjakëzimi i të dy qyteteve, jo vetëm natyrshëm dhe, por edhe muzikor dhe me të gjitha traditat artistike e kulturore të të dy qyteteve, duke pasur parasysh edhe rritjen e ndërsjellë të emigracionit.
Ne përfitojmë gjithashtu nga rasti për të bërë të njohur gjuhën dhe traditën napolitane, të njohura nga UNESCO si një vend i trashëgimisë botërore. Shkon paralelisht me njohjen e Kulturës Arbesh
Ne te Shoqates New Umor Sound of Durazzo kryesuar nga kengetarja Durrese Luljeta Strefi ne bashkepunim me Qendre Kulturore A. Moisiu, Drejtorin e Teatrit Elio Bajrami dhe Shoqaten Illimitarte te Villaricca Napoli me kryetar Maestro Raffaele Cardone, multiinstrumental i shkelqyer. asistuar nga Masters Massimo Capocotta Accordion dhe Marcello Basile Guitar and Voice të cilët së bashku përfaqësojnë grupin muzikor "iI Calimma". Kush do të performojë më 2 gusht në orën 20.30 në Durrës në Sheshi Iliria (Sheshi Liri) duke krijuar simbiozën e duhur mes Historisë dhe Muzikës së Kulturuar të Jugut dhe Mesdheut.
Krahas performancës së “I Calimma”, Luljeta Strefi do të performojë edhe në Napoli.
Prezanton Giuseppe Palumbo
Ritmet e Mesdheut kanë një sinergji të tillë, saqë fryma e vëllazërisë mes popujve është gjithmonë e gjallë, prandaj si muzika arbeshe, ashtu edhe ajo moderne shqiptare dhe ajo napolitane arrijnë të jenë shpresa për një integrim të drejtë shoqëror.
Falenderojmë Kryetaren e Bashkisë Emiriana Sako, Drejtorin e Kulturës Adrian Gurra Persident AIM (Shoqata për Italinë në Botë) Dr. Guido Vacca për patronazhin moral dhe Drejtorin e Teatrit A. Mosu për disponueshmërinë e të gjithë atyre që kontribuan. për të bashkëpunuar dhe për të realizuar ngjarjen.

 

PALUMBO GIUSEPPE
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. -
0697857596 - 0674899591.